top of page

Promujemy i wspieramy poprawę jakości obsługi pacjentów


P.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak specjalnie dla Raportu

„Bezpieczny Szpital Przyszłości – Inspiracje”


Narodowy Fundusz Zdrowia działa w imieniu pacjentów, kontraktując świadczenia

medyczne, jednocześnie premiując i egzekwując jakość. Taki kierunek wytycza strategia

Narodowego Funduszu Zdrowia do 2023 roku. Podstawą wszystkich zaprojektowanych

w strategii działań jest efektywność zarówno w ujęciu społecznym, jak i finansowym. Wymiar

społeczny odnosi się do podejmowania działań mających korzystny wpływ na stan zdrowia

społeczeństwa, w szczególności przez działania profilaktyczne, oraz zagwarantowanie

dostępności i wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej. Wymiar finansowy to racjonalne

wydawanie pieniędzy, szczelność systemu i przemyślany sposób płacenia za leczenie,

uzależniony od jakości i efektywności, a nie liczby wykonanych procedur.

Kluczową zmianą w podejściu NFZ do finansowania ochrony zdrowia jest systematyczne

odchodzenie w wybranych obszarach od płatności za usługę do płacenia za efekt,

z uwzględnianiem elementów jakości i rezultatów zdrowotnych. Doskonałym przykładem

modelu opieki, który wprowadza dwa podstawowe elementy: kompleksowość i

rozliczalność, są realizowane obecnie programy opieki koordynowanej. Model ten

przewiduje finansowanie świadczeń w oparciu o dobrze zdefiniowane efekty zdrowotne. To

zdecydowany zwrot ku perspektywie pacjenta.

Promujemy i wspieramy także poprawę jakości obsługi pacjentów przez podmioty lecznicze.

Monitorowanie doświadczeń pacjenta w kontaktach ze służbą zdrowia pozwala na bieżącą

korektę kursu działań i zapewnienie wzrostu satysfakcji pacjentów. Zmiany w systemach

ochrony zdrowia na świecie nakierowane są na poprawę efektów zdrowotnych i

doświadczeń pacjentów. Monitorowanie efektywności, skuteczności oraz bezpieczeństwa

diagnostyki i leczenia, jest podstawą zrównoważenia systemu, a także efektywnego wydatkowania pieniędzy.

Doceniając rolę liderów, jako publiczny płatnik, chcemy premiować właśnie te placówki,

w których za dobrym jakościowo prowadzeniem działalności klinicznej, idą równolegle

efektywne działania w sferze organizacyjnej. Chodzi o optymalnie wykorzystanie zasobów,

którymi dysponuje dana placówka. Skuteczne monitorowanie i mierzenie efektów

działalności placówki, a także podejmowanie decyzji zarządczych na bazie twardych danych

pozwala odpowiednio zaplanować działania, a w konsekwencji skutecznie zarządzać

rozwojem. Fundamentalną rolę odgrywają w tej kwestii narzędzia IT. Ich praktyczne

wykorzystanie w czasie pandemii pokazało, że to właściwy kierunek zmian.

Comments


bottom of page